Warunki realizacji

1. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ.
Zamówienie może złożyć każda firma zarejestrowana w UE oraz osoba fizyczna nie posiadaj±ca działalności gospodarczej.
Formularz rejestracji służy ułatwieniu składaniu zamówień w przyszłości. W tym celu prosimy o wypełnienie formularza dostępnego na stronie. Przy kolejnym zamówieniu wystarczy podać tylko identyfikator i hasło. Rejestracja daje możliwość szybkiego zamawiania. Każdy użytkownik ma wgląd do swoich danych w panelu użytkownika, gdzie na bież±co może dokonywać dowolnych zmian aktualizacyjnych.
Dowolny produkt z oferty www.kreatyw.eu można też zamówić:

  • e-mailem, wysyłaj±c zamówienie na adres

studio@kreatyw.kielce.pl

  • ,

biuro@kreatyw.kielce.pl

 • telefonicznie (tylko stali klienci): 41 361 03 21, 606 147 683, 608 762 230
 • faxem: 41 361 03 21

Warunkiem złożenia zamówienia jest podanie:

 • symbolu produktu
 • ilości zamawianych produktów
 • opisu znakowania: miejsce, wielkość, ilość kolorów, technika
 • pełnych danych do wystawienia faktury
 • formy dostawy i adresu do wysyłki
 • danych kontaktowych osoby zamawiaj±cej

Zamówienia będź potwierdzane e-mailem, po otrzymaniu informacji prosimy o sprawdzenie oraz odpisanie „POTWIERDZAM”.
Uwaga: Zamówienie oraz rejestracja w serwisie www.kreatyw.eu jest równoznaczne z akceptacj± niniejszego Regulaminu.

2. REALIZACJA I TERMINY.

 1. Po złożeniu zamówienia system wysyła potwierdzenie e-mailem z unikalnym numerem zamówienia. Prosimy o przesłanie e-mailem ewentualnych plików do nadruku/grawerowania.
 2. Po weryfikacji przesyłamy e-mailem informację o dostępności produktu, aktualnej cenie, formie płatności i terminie realizacji, w tym czasie rezerwujemy towar na 3 dni, następnie oczekujemy na AKCEPTACJĘ e-mailem.
 3. Po otrzymaniu akceptacji przesyłamy Państwu wizualizację graficzn± produktu po czym ponownie prosimy o e-maila z informacj±: „AKCEPTUJĘ PROJEKT DO REALIZACJI”.
 4. Zamówienia realizowane s± niezwłocznie po ich akceptacji. Termin realizacji ustalany jest indywidualnie i standardowo wynosi 7-14 dni roboczych (każdy dzień za wyj±tkiem sobót i niedziel oraz dni ustawowo wolnych od pracy) licz±c od daty zaksięgowania na koncie zaliczki/przedpłaty lub ostatniej modyfikacji zamówienia.
  Uwaga: Termin realizacji nie uwzględnia dostawy przesyłki do klienta, dlatego jeśli towar ma zostać dosłany za pośrednictwem poczty lub kuriera należy uwzględnić czas potrzebny na realizację dostawy.
  Dla zleceń złożonych po godz. 1600 w pi±tki oraz w czasie weekendu, jako termin złożenia zamówienia przyjmuje się poniedziałek.
  W przypadku gdy do zrealizowania zlecenia konieczne jest wykonanie prac przygotowawczych (np. wykonanie i akceptacja projektu, przygotowanie plików PostScript lub innych prac niezbędnych do realizacji) termin realizacji może się przedłużyć, o czym oczywiście klient jest informowany.
  Termin realizacji zamówienia może zostać niedotrzymany z powodu wystąpienia awarii technicznej urządzenia do druku, znakowania, itp. W takim przypadku klient jest o tym fakcie niezwłocznie informowany.
 5. Wszelkie informacje na temat terminu realizacji zamówienia i wysyłki towaru wysyłamy Państwu na e-mail.
 6. Jakiekolwiek zmiany i inne ustalenia muszę być składane pisemnie poprzez e-mail do osoby od początku obsługującej Państwa zamówienie.
 7. Z zamówienia można zrezygnować jeżeli nasza firma nie podjęła kroków w kierunku realizacji (dot. sprowadzenia towaru, przygotowania pod znakowanie).

3. FORMY PŁATNO¦CI.

 1. Przelew bankowy z terminem płatności: tylko dla firm, które złożyły wcześniej min. 3 zamówienia płatne przed realizacj± lub za pobraniem.
 2. Przelew bankowy – przedpłata 100% dla firm, które dokonują zakupu po raz pierwszy lub korzystaj z ofert specjalnych.
 3. Opłata za pobraniem lub w kasie firmy: dla firm, które zamawiają produkt nieoznakowany (bez nadruku) lub dla firm spełniających warunki pkt.A).
  W przypadku zamawiania produktów z oznakowaniem obowi±zuje przedpłata lub zaliczka 40% kwoty brutto na konto.
  Zamówienia o wartości powyżej 1000 zł netto wymagaj± dokonania przynajmniej 40% przedpłaty na konto.
 4. Przelew bankowy (przedpłata 100%), opłata za pobraniem lub w kasie firmy dla osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej.

4. DOSTAWA.

 1. Towar można odebrać osobiście w siedzibie firmy Studio Reklamy KREATYW, ul. Kalinowa 38 w Kielcach.
 2. Gotowe materiały wysyłamy na życzenie klienta za pośrednictwem Poczty Polskiej lub dowolnej firmy kurierskiej wybranej przez klienta. Równowartość kwoty wysyłki jest doliczana do ceny na fakturze, po wcześniejszym potwierdzeniu wysokości kwoty.
 3. Zamówienia kalkulowane indywidualnie podlegaj± indywidualnej wycenie przesyłki.
 4. Nie odpowiadamy za szkody powstałe podczas transportu lub następstwa niedotarcia przesyłki na czas. W takich przypadkach odpowiedzialność spada na firmy przewozowe.

5. RABATY I PROMOCJE.
Aktualne promocje cenowe produktów widoczne s± na stronie głównej oraz w dziale PROMOCJE.
System zamówień on-line www.kreatyw.eu obsługuje stałe rabaty dla firm oraz agencji reklamowych – szczegóły pod nr tel. 41 361 03 21, 606 147 683.
Rabaty nie s± naliczane dla produktów oznaczonych jako PROMOCJA.

6. CENY I ASORTYMENT.

 1. Wszystkie ceny podane na stronie nie zawieraj± podatku VAT (stawka VAT 22%) oraz mog± ulec zmianie w ci±gu dnia.
 2. Zastrzegamy sobie prawo do błędów w opisach oraz cenach, dlatego każde zamówienie jest weryfikowane i przesyłane do akceptacji e-mailem.
 3. Mogą wystąpić różnice takie jak: kolory i kształt produktów, pochodzących z różnych partii produkcji.
 4. Zamówienia specjalne, większe ilości oraz nietypowe oznakowania kalkulujemy indywidualnie.
 5. Produkty z opisem „wycena indywidualna” nie posiadaj± aktualnych cen i podlegają wycenie po przesłaniu zapytania.

7. REKLAMACJE I ZWROT TOWARU.

 1. Ze względu na możliwość uszkodzenia produktów lub zaginięcie części przesyłki podczas transportu należy sprawdzić zawartość przesyłki w obecności przedstawiciela firmy spedycyjnej i w przypadku stwierdzenia szkody lub braków sporz±dzić protokół szkody, który jest podstaw± do reklamacji. Proces reklamacyjny wobec firmy kurierskiej trwa od 1-3 miesięcy, klient jest powiadamiany o uznaniu/nie uznaniu reklamacji listem poleconym.
 2. Produkty nieoznakowane można zwrócić do 10 dni od daty odebrania towaru przez klienta, dostarczaj±c na adres firmy osobiście lub pocztą/kurierem na własny koszt. Opłaconą należność zwracamy na konto potrącając koszty wysyłki towaru oraz koszty manipulacyjne w wysokości 10% kwoty brutto z faktury VAT.
 3. Produkty personalizowane i oznakowane na zamówienie nie podlegaj± zwrotowi.
 4. W przypadku uznania reklamacji:
  • zamawiający zobowiązany jest odesłać cały wadliwy nakład
  • wykonawca zobowiązany jest poprawić wadliwą partię towaru i dostarczyć zamawiającemu na swój koszt w terminie 14 dni roboczych licz±c od dnia otrzymania zwrotu.
 5. Reklamacja niezgodności kolorów nie będzie rozpatrywana jeżeli przed realizacj± zamówienia nie zostały dostarczone lub zlecone wydruki próbne Match Print, Proof, Cromalin, itp.
 6. Zwrot kwoty na konto nastąpić może jedynie po uznaniu reklamacji i zwrotu całego nakładu produktów.
 7. W przypadku negatywnego rozpatrzenia reklamacji klient ponosi koszty dostarczenia oraz ponownego wysłania reklamowanego towaru.

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

 1. Poprzez złożenie zamówienia w sklepie klient wyraża zgodę na wykorzystanie danych osobowych podanych w formularzu zamówienia. Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, dane klienta zostaną wprowadzone do bazy Studio reklamy KREATYW i nie będź nigdy wykorzystywane w celach promocyjno-marketingowych ani udostępniane innym firmom.
 2. Klient serwisu ponosi całkowitą odpowiedzialność za wady prawne wynikaj±ce z treści i formy dostarczonych do druku prac i wzorców, w tym za naruszenie praw autorskich i innych praw osób trzecich.
 3. System zamówień www.kreatyw.eu zastrzega sobie prawo do:
  • zmiany cen i ilości towaru w ofercie sklepu internetowego w ci±gu dnia,
  • wycofania poszczególnych produktów z oferty,
  • wprowadzania nowych towarów do oferty,
  • przeprowadzania, zmian i odwoływania akcji promocyjnych na stronach,
  • realizacji dużych zamówień w osobnych partiach,
  • wydłużenia terminu realizacji z przyczyn niezależnych od Studio Reklamy KREATYW.

Korzystanie ze strony www.kreatyw.eu oznacza pełn± akceptację niniejszego Regulaminu.
W sprawach nieuregulowanych powyższym Regulaminem maj± zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.